ADD tim

Kontaktirajte nas na 01 457-11-26 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

English German Italian

Razvoj potencijala - EU fondovi

Nalazite se ovdje: Home EU fondovi Strukturna i kohezijska politika EU

Ponedjeljak18 Veljača 2019

Strukturna i kohezijska politika EU

Uvod

Kohezija Europske Unije, odnosno regionalna politika, spominje se već u Rimskom ugovoru iz 1957., kojim je osnovana Europska ekonomska zajednica, a razrađivala se i razvijala sa svakim novim proširenjem Unije.

Svrha regionalne politike EU-a je umanjiti ekonomske, socijalne i teritorijalne nejednakosti koje još postoje među regijama Europe. Ukoliko se te nejednakosti ne bi rješavale, u pitanje bi došli sami temelji EU-a poput jedinstvenog tržišta i zajedničke valute, eura. Strukturni fondovi i Kohezijski fond financijski su alati uspostavljeni za provedbu regionalne politike Europske Unije.

Regionalna politika odražava solidarnost EU-a s manje razvijenim zemljama i regijama te putem integriranih programa potpore potiče održivi razvoj na regionalnoj razini, ali i na razini cijele Unije. Regionalna politika posebice je usmjerena na:

  • razvoj potencijala i prednosti regije,
  • povećanje konkurentnosti svih regija, i
  • otvaranje novih i boljih radnih mjesta.

Od 1986. godine cilj kohezijske politike je jačanje ekonomske i socijalne kohezije. Lisabonskim ugovorom i najnovijom ekonomskom strategijom EU-a Europe 2020 uvedena je i treća dimenzija, teritorijalna kohezija. Europe 2020 strategija je EU-a kojom se promiče pametan, održivi i uključivi rast i u kojoj su postavljeni ambiciozni ciljevi koje do 2020. godine treba ostvariti u sljedećih pet ključnih područja:

Zapošljavanje - 75 % populacije u dobi između 20-64 trebalo bi biti zaposleno;

Inovacija - 3% BDP-a EU-a treba uložiti u istraživanje i razvoj;

Klimatske promjene – treba ispuniti klimatsko – energetske ciljeve „20/20/20“ (uključujući i povećanje do 30% smanjenja emisije ukoliko okolnosti dozvoljavaju);

Obrazovanje – postotak osoba koje prijevremeno napuste školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40% osoba u dobi između 30-34 trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja ili njegov ekvivalent; i

Siromaštvo – broj ljudi kojima prijeti siromaštvo ili isključenje trebalo bi umanjiti za barem 20 milijuna.

Regionalna politika kroz Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond, koji zajedno iznose više od trećine ukupnog proračuna EU-a, pruža potreban ulagački okvir i provedbeni sustav za ostvarenje ciljeva strategije Europe 2020.

Načela i ciljevi pomoći kroz strukturne fondove

Sljedeći pregled donosi informacije o načelima pomoći dostupne iz strukturnih fondova:

Komplementarnost: Fondovi će pružati pomoć koja će biti komplementarna nacionalnim aktivnostima, uključujući aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini, u koje će biti ugrađeni prioriteti Zajednice.

Konzistentnost: Komisija i zemlje članice brinut će se da se sredstva iz fondova koriste u skladu s aktivnostima, politikama i prioritetima Zajednice te da su komplementarna s drugim financijskim instrumentima Zajednice.

Koordinacija: Komisija i zemlje članice će se, u skladu sa svojim odgovornostima, brinuti o koordinaciji sredstava iz fondova, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog ribarskog fonda te intervencijama Europske investicijske banke i ostalih financijskih instrumenata.

Usuglašenost: Aktivnosti financirane sredstvima iz fondova bit će u skladu s odredbama Lisabonskog ugovora i pratećih zakonskih akata.

Programiranje: Ciljevi fondova ostvarivat će se unutar okvira sustava višegodišnjeg programiranja koji se sastoji od faze utvrđivanja prioriteta, faze financiranja i sustava upravljanja i provjere.

Partnerstvo: Ciljevi fonda ostvarivat će se bliskom suradnjom, odnosno partnerstvom između Komisije i svake zemlje članice, kao i partnerstvima unutar samih zemalja članica koja će djelovati na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i okupljati ključne predstavnike iz područja gospodarstva, socijalne skrbi, zaštite okoliša i ostalih relevantnih područja.

Teritorijalna razina provedbe: Zemlje članice bit će odgovorne za provedbu operativnih programa na odgovarajućoj teritorijalnoj razini, u skladu sa svojim specifičnim institucionalnim sustavima.

Proporcionalnost: Financijski i administrativni resursi koje će Komisija i zemlje članice koristiti u provedbi fondova bit će proporcionalni ukupnoj količini sredstava izdvojenih za provedbu operativnog programa.

Podijeljeno upravljanje: Proračunska sredstva Europske Unije izdvojena u okviru fondova trošit će se po načelu podijeljenog upravljanja između zemalja članica i Komisije.

Dodatnost: Doprinosi iz strukturnih fondova neće zamijeniti javne ili jednakovrijedne strukturne troškove zemalja članica.

Ravnopravnost muškaraca i žena i nediskriminacija: Zemlje članice i Komisija brinut će o promicanju ravnopravnosti muškaraca i žena, integraciji rodne perspektive te sprječavanju diskriminacije na temelju spola, rasne ili etničke pripadnosti, vjerske pripadnosti, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije u svim fazama korištenja sredstava iz fondova te, posebice, u pristupu fondovima.

Održivi razvoj: Ciljevi fondova ostvarivat će se u skladu s načelima održivog razvoja zaštite i unaprjeđenja okoliša.

Fondovima su obuhvaćeni sljedeći ciljevi:

Konvergencija

Svrha ovog cilja je ubrzati ekonomski razvoj slabije razvijenih regija Europske Unije povećanjem i unaprijeđenjem ulaganja u infrastrukturu i ljudski potencijal, razvojem društva znanja i inovacija, prilagodbom ekonomskim i društvenim promjenama, zaštitom okoliša i jačanjem učinkovitosti uprave.

Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

Namjera ovog cilja je osnažiti konkurentnost i privlačnost te unaprijediti mogućnosti zapošljavanja u ostalim regijama EU-a, pomoću predviđanja ekonomskih i društvenih promjena, između ostalog, i onih proizašlih iz širenja trgovine putem povećanih ulaganja u ljudski kapital i promicanja poduzetničkih vrijednosti društva znanja, zaštite okoliša, povećane dostupnosti i prilagodljivosti radnika te razvoja uključivih tržišta rada.

Teritorijalna suradnja

Provedba ovog cilja financira se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a svrha mu je promicati suradnju među europskim regijama i razvoj zajedničkih rješenja za pitanja poput urbanog, ruralnog i obalnog razvoja, podijeljenog upravljanja resursima ili unaprjeđenja prometnih veza.

Ciljevi

Strukturni fondovi i instrumenti

Konvergencija

Europski fond za regionalni razvoj

Europski socijalni fond

Kohezijski fond

Regionalna konkurentnost i zapošljavanje

Europski fond za regionalni razvoj

Europski socijalni fond

Europska teritorijalna suradnja

Europski fond za regionalni razvoj

 

ñ

ñ

ñ

Oblici pomoći

Ulaganje u tvrtke sa svrhom otvaranja održivih radnih mjesta

Istraživanje i inovacije, telekomunikacije, okoliš, energija i transport

Financijski instrumenti za regionalni i lokalni razvoj

Prilagodba radnika i poduzeća

pristup tržištu rada

Socijalna integracija i borba protiv diskriminacije na tržištu rada

Jačanje ljudskog potencijala kroz obrazovanje

Namijenjen zemljama članicama čiji je bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika ispod 90% prosjeka Zajednice

Transeuropske transportne mreže

Okoliš

Izvor: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

 

 

Temeljna logika strukturne politike: programiranje, strukture, odluke i ključni dokumenti

Opći prioriteti strukturnih fondova određuju se na razini EU-a, a zatim ih zemlje članice i regije transformiraju u nacionalne prioritete. Opći prioriteti EU-a donose se u Strateškim smjernicama Zajednice o koheziji, te obuhvaćaju razdoblje od sedam godina. Smjernice predstavljaju okvir za sve aktivnosti koje se mogu financirati sredstvima iz fondova, definirajući načela i politike te proračun strukturnih fondova i pravila njihove provedbe. Svaka zemlja članica zatim u skladu sa Strateškim smjernicama donosi vlastiti Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO), kojim se na temelju specifičnih nacionalnih politika definiraju prioriteti zemlje. Komisija potvrđuje i odobrava sve nacionalne strateške referentne okvire, kao i sve operativne programe koji iz njih proizlaze, a koji odražavaju prioritete zemlje i/ili regije. Operativne programe provode zemlje članice, i to pomoću upravljačkih tijela zaduženih za odabir, praćenje i evaluaciju projekata koji se provode u sklopu operativnog programa. Također, Komisija pritom ima i vlastiti mehanizam za praćenje provedbe operativnih programa

Proces programiranja strukturnih fondova za razdoblje 2007. – 2013.

Komisija u suradnji sa zemljom članicom sastavlja popis regija koje udovoljavaju ciljevima: konvergencija, regionalna konkurentnost i zapošljavanje, europska teritorijalna suradnja

Unutar 5 mjeseci
od usvajanja Strateških smjernica Zajednice o koheziji, zemlje članice će Komisiji predstaviti

Nacionalni strateški referentni okvir pripremljen u suradnji s Komisijom

Nacrt operativnih programa; jednim operativnim programom će se obuhvatiti samo jedan od tri cilja

Unutar 3 mjeseca

Komisija će proučiti nacionalnu strategiju i prioritetna područja koja se žele financirati sredstvima iz fondova

Unutar 2 mjeseca

Komisija će ocijeniti nacrt operativnog programa i odlučiti pridonosi li on ciljevima i prioritetima Nacionalnog strateškog referentnog okvira i Strateških smjernica Zajednice o koheziji

Komisija će usvojiti operativni program najkasnije 4 mjeseca nakon što ga je zemlja članica službeno predala i ne prije 1. siječnja 2007.

 

Izvor:http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/index_en.htm

 

Pridružite nam se!

Pratite nas preko svih naših kanala ili izaberite vaš omiljeni.

RSSFacebookTwitter

Newsletter Modul
Joomla Extensions powered by Joobi

Razvoj Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Unsubscribe

...JA Minisite

Usluge savjetovanja i edukacije koje doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju uključujući razvoj projekata, organizacija, institucija i tvrtki.

...